รายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมโหลด เสียงรอสายจาก AIS รับของรางวัลดจาก Spicy Disc
รายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมโหลด เสียงรอสายจาก AIS รับของรางวัลจาก Spicy Disc


ผู้โชคดี รางวัลที่ 2 รับ เสื้อยืด Mild 10 รางวัล รางวัลละ 300 บาท (3,000 บาท)
 1. 66879367XXX คุณ นราพันธ์ เติมนวโสภณ
 2. 66613894XXX คุณ เรณู เงาะเศษ
 3. 66631457XXX คุณศริญณา เกียรติพัฒนกุล
 4. 66632186XXX คุณ นิตยา จันทร์สายทอง
 5. 66810034XXX คุณ สิริมา ธนาภรณ์
 6. 66927295XXX คุณ กฤติยา แสงประทีปวิวัฒน์
 7. 66610644XXX คุณ อนุธิดา นราทิพย์
 8. 66611144XXX คุณ มาลินี โคตรแสนลี
 9. 66612282XXX คุณ วันชนะ อุลุชาฏะ
 10. 66616606XXX คุณ นัฐชา วงศ์แววดี
ผู้โชคดี รางวัลที่ 3 รับ เสื้อยืด ว่าน ธนกฤต 5 รางวัล รางวัลละ 350 บาท ( 1,750บาท)
 1. 66622203XXX คุณ ธิภาพร บุญศรี
 2. 66624961XXX คุณ ทิพย์รัตน์ กำจรกิจไพศาล
 3. 66631635XXX คุณ สมคิด หลวงภูมิ
 4. 66800700XXX คุณ ภัณฑิลา อุดมสวัสดิ์
 5. 66801462XXX คุณ จุฬารัตน์ ท่องวิถี
ผู้โชคดี รางวัลที่ 4 รับ CD Mild (Album Master Peace) 5 รางวัล รางวัลละ 250 บาท (1,250 บาท)
 1. 66622382XXX คุณ สมสนุก ศรีใส
 2. 66810444XXX คุณ ธีรพงษ์ ศิริพิณ
 3. 66810910XXX คุณ จีรนันท์ หาการ
 4. 66817372XXX คุณ นฤนาถ ถุงทอง
 5. 66818223XXX คุณ เบญจวรรณ ธนาธีรวัฒกุล
ผู้โชคดี รางวัลที่ 5 CD Nap A Lean (Album EP JETLAB) 10 รางวัล รางวัลละ 199 บาท (1,990 บาท)
 1. 66818836XXX คุณ ธรรมวุฒิ สุทธิวีรากุล
 2. 66819517XXX คุณ อำไพ ศรีคำมา
 3. 66817012XXX คุณ สมชาย ศาลา
 4. 66819594XXX คุณ ณัฐปคัลภ์ ศรีคำมา
 5. 66819759XXX คุณ สุรสิทธิ์ ศิริรัตน์
 6. 66820515XXX คุณ ศิรินภา คุณโท
 7. 66821284XXX คุณ กรณิการ์ นวลบริบูรณ์
 8. 66822189XXX คุณ กนกมัย ฆารไสว
 9. 66833157XXX คุณ วรวุฒิ โรหิตะบุตร
 10. 66833162XXX คุณ นรีรัตน์ ชูอ้น