รายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นรับของที่ระลึกจากภาพยนตร์การ์ตูน Finding Dory
รายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นรับของที่ระลึกจากภาพยนตร์การ์ตูน Finding Dory

ผู้โชคดี รางวัลที่ 1 ชุดระบายสี Finding Dory จำนวน 10 รางวัล
 1. 66610304XXX คุณ อนงค์ทิพย์ บุญพิมพ์
 2. 66819461XXX คุณ บรรจง สร้างวัด
 3. 66932646XXX คุณ วิไล ชมพูใบ
 4. 66890469XXX คุณ ธนพร น้ำเหนือ
 5. 66925651XXX คุณ กาจณนวรรณ พรหมมา(ป้าแนต)
 6. 66812795XXX คุณ วราภรณ์ ศศิวิมลกานต์
 7. 66899232XXX คุณ ณัฐพรรศ ชเวงเกียรติ
 8. 66982631XXX คุณ ศิริลัคน์ เศษช่วย(ผึ้ง)
 9. 66632170XXX คุณ พิมพา ดีระมุล
 10. 66822948XXX คุณ ณกาญจน์ จัทรเกษม

ผู้โชคดี รางวัลที่ 2 หมวก Finding Dory จำนวน 15 รางวัล
 1. 66615279XXX คุณ กิติวรรณ แซ่ลิ้ม
 2. 66813696XXX คุณ คุณ ไพรัช เครือแวงมน
 3. 66801628XXX คุณ สำอาง อยู่เจริญ
 4. 66930135XXX คุณ ทองสุข การนอก
 5. 66922638XXX คุณ อรุณี บัวเกิด
 6. 66979492XXX คุณ สุพิน จันที
 7. 66989593XXX คุณ อรุณรัตน์ อำไพ
 8. 66854763XXX คุณ ชนิกา รอดสุด
 9. 66610280XXX คุณ ปุณยวี ทองทิพย์
 10. 66982537XXX คุณ สมใจ เจริญศรี
 11. 66927688XXX คุณ พัชรี ศรีรังสรรค์
 12. 66989159XXX คุณ เสมียน พันธบาล
 13. 66614158XXX คุณ สายใจ โอฐจันทึก
 14. 66992153XXX คุณ ศิวกร วงษ์ทองดี
 15. 66933217XXX คุณ รตฎา กุดสมบัติ
ผู้โชคดี รางวัลที่ 3 สมุดโน้ตFinding Dory จำนวน 15 รางวัล
 1. 66617610XXX คุณ สมหญิง วัชชวงศ์
 2. 66844123XXX คุณ บุญมา อ่อนแก้ว
 3. 66623609XXX คุณ อิชยา คัมภิรานนท์
 4. 66933614XXX คุณ สมใจ ทองเกิด
 5. 66961732XXX คุณ ภัทร์ชนิต เชื่อมมณี
 6. 66874794XXX คุณ ณนัทธมน คภะสุวรรณ
 7. 66916840XXX คุณ ณัฐวดี ทะมานนท์
 8. 66982276XXX คุณ ธณิกานต์ ฤทธิ์ชัย
 9. 66982702XXX คุณ สุพจน์ ภู่นา
 10. 66993275XXX คุณ สุนิศา อรัญถิตย์
 11. 66833927XXX คุณ ปภพพร ภิญโญ
 12. 66856685XXX คุณ สุชาติ ทองเปลว
 13. 66848476XXX คุณ พงษ์สรรค์ จันทรโท
 14. 66923871XXX คุณ ธนากรณ์ ประจงดี
 15. 66836990XXX คุณ วรรณวิภา สุวรรณรักษ์