รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญตอบคำถามกับค่าย Spicy Disc

 ผู้โชคดีได้รับ Thumb Drive  *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 1. คุณเล็ก พนมสวรรค
 • 2. คุณกวิสรา คลังเย็น
 • 3. คุณกนกวรรณ โคคำ
 • 4. คุณวารชัย ขาวพิทักษ์วงศ์
 • 5. คุณเจียม โพธิ์ถนอม
 • 6. คุณปรินทร ศรีโฉมงาม
 • 7. คุณรำพึง สีดามาศ
 • 8. คุณปราเมศฐ์ ไตรคีรีรัตน์
 • 9. คุณบุศกร สำนองคำ
 • 10. คุณสุรัตน์ อินตา

 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อ *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 1. คุณบุณภาศ พูนสุข
 • 2. คุณศรัณญา จำเนียรกาล
 • 3. คุณเวียด สมมณี
 • 4. คุณธนัญภร เอี่ยมละออ
 • 5. คุณสถาพร พูลพึ่ง
 • 6. คุณสุรินทร์ ทั่งนาค
 • 7. คุณพันซับ ปินะสา
 • 8. คุณเสริน กาลอินทร์
 • 9. คุณสุริษา ดงสันเทียะ
 • 10. คุณพิสชา ฤทธิ์รักศ์

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญตอบคำถามกับ Hello Kitty ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ
พร้อมจี้ “Hello Kitty  Prima Gold Limited Edition”

   1. คุณอรณี เวียงหก


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Kitty Campaign

 ผู้โชคดีได้รับ Package Tour กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น


   1. คุณภัสนันท์ พินิจ

 ผู้โชคดีได้รับโทรศัพท์มือถือ Oppo Find Way


 • 1. คุณโสพิศ นิลประดับ (คุณจิราภรณ์ วิเศษวงษา)

 • 2. คุณวิชยาพร สุรัตนโสภณ


 • 3. คุณสมบุญ เต็มกมล (ญาณาธร เปรมกมล)

 • 4. คุณนพดล สุขมา


 • 5. คุณสมรักษ์ ศรีสวน

 • 6. MR Maung Thar


 • 7. คุณบุญยืน ศรนารายณ์ (แทนพรสุดา พจน์พรหมมณี)

 • 8. คุณสุพรรณ์ วัจรินทร์


 • 9. คุณชญาณิศา เป็นติ๊

 • 10. คุณอภิรดี ทองแก้ว


 •  ผู้โชคดีได้รับบัตรเติมเงินมูลค่า 1,000 บาท


     1. คุณถาวร บุดสีนนท์

 • 2. คุณกรรณิกา บุญสวัสดิ์ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • 3. คุณวรรณารินทร์ ตันตินิพันธุ์กุล จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 4. คุณลักษิกา สีสวัส จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • 5. คุณจีรภรณ์ เพชระบูระณิน จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 6. คุณพงศกร ศรีคร้าม จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • 7. คุณสมหมาย ชูกำเนิน จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 8. คุณจินดานุช แซ่โง้ว ขูดบัตร
 • 9. คุณกนกาญจน์ วุฒิวรรธนะ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 10. คุณภาวินี มิ่งขวัญ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • 11. คุณวิไรวรรณ คะบุตร จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 12. คุณรัชชุ (พม่า) จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • 13. คุณจิราธร วาหลวง จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 14. คุณพิมล อ่อนแก้ว จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • 15. คุณนก สายทอง จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 16. คุณเครือลวัล ศีลภิญโญ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • 17. คุณผจญ นามวงษ์ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 19. คุณวิรัช จีนเจริญ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • 20. คุณรัชพร ยศประเสริฐ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 21. คุณรจณา ทิพย์วงษา จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล แคมเปญตอบคำถามลุ้นบัตรคอนเสิร์ต “Avril Lavigne On Tour 2014 Live in Bangkok”


   คุณภัณฑิรา สุวรรณพงศ์

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล แคมเปญแฟนพันธุ์แท้ละคร 3 (AIS)ลุ้นรับ iPhone5S สีทอง 16 GB


   คุณจันทนา ศรเลิศล้ำวานิช (แทนคุณธันยา ศรเลิศล้ำวาณิช)

รายชื่อผู้โชคดี ลูกค้า AIS จากแคมเปญสมัครตอบคำถาม Hello Kitty & Friends ลุ้นรับ
ตุ๊กตา Furby Boom รุ่นใหม่ล่าสุด


 ผู้โชคดี ครั้งที่ 3 ได้รับตุ๊กตา Furby Boom จำนวน 2 รางวัล   1. คุณเมวดี ควรสวัสดิ์
   2. ลูกค้าสละสิทธิ์
 ผู้โชคดี ครั้งที่ 2 ได้รับตุ๊กตา Furby Boom จำนวน 2 รางวัล   1. คุณพัชรี กองแก้ว      จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
   2. ลูกค้าสละสิทธิ์
 ผู้โชคดี ครั้งที่ 1 ได้รับตุ๊กตา Furby Boom จำนวน 2 รางวัล   1. คุณพรรณพิไล ลีนะวัต      จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

   2. คุณอโนมา ดำรงค์ศักดิ์กุล จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล สมัครตอบคำถามรายวันแฟนพันธุ์แท้ช่อง 3 ลุ้น Box Set สุดหรู
จากคุณชายจุฑาเทพ • 1. คุณรัตนาภรณ์ น้ำใจดี

  2. คุณลอยเด่น อวนพล
 • 3. คุณวิเชียร ศรีพนมวัน จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • 4. นาย นฤพล จงเจริญ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 5. คุณวัชรินทร์ ราชเวชชพิศาล จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • 6. คุณสุพรรณี ชัยอัจฉรา จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 • 7. คุณรัชตา แสนปดิษฐ์ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญแฟนพันธุ์แท้ช่อง3 ได้รับภาพพร้อมลายเซ็นเจมส์ จิและบอมบ์ ธนิน
จำนวน 5 รางวัล   ** จัดส่งพัสดุไปรษณีย์


 • 1. คุณรุ่งนภา เกียรติรวี
 • 2. คุณเพชรสุรางค์ นิพขันธุ์

 • 3. คุณดุษฏี อยู่คง
 • 4. คุณวุฒิพงษ์ แย้มเกษร

 • 5. คุณมจัฉา จันทร์โสดา


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญตอบคำถามรายวัน กับ อัสนี - วสันต์
  ผู้โชคดีครั้งที่ 3 ได้รับ ทองคำ และ เสื้อจากสหภาพดนตรี    ผู้โชคดีได้รับ ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   1. คุณเอนก ปทุมทอง
    ผู้โชคดีได้รับเสื้อจากสหภาพดนตรี จำนวน 4 รางวัล   ** จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
   2. คุณสุพิญา พานิช
   4. คุณนฤมล ต้นพุ่ม
   5. คุณสมศักดิ์ ปลอดโคกสูง
   6. คุณธนวรรศ ชมภูนิช


  ผู้โชคดีครั้งที่ 2 ได้รับ ทองคำ และ เสื้อจากสหภาพดนตรี    ผู้โชคดีได้รับ ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   1. คุณอำพร ฉ่ำมะณี
    ผู้โชคดีได้รับเสื้อจากสหภาพดนตรี จำนวน 5 รางวัล
   ** จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

   2. คุณวาสนา นารอด
   3. คุณสุกาญดา ประเสริฐ
   4. คุณทิพวัล ขมิ่นสน
   5. คุณดวงเดือน สมใจหมาย
   6. คุณกัญญา ศรีวะรมย์

  ผู้โชคดีครั้งที่ 1 ได้รับ ทองคำ และ เสื้อจากสหภาพดนตรี    ผู้โชคดีได้รับ ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   1. คุณปัญญาพร วาโช
    ผู้โชคดีได้รับเสื้อจากสหภาพดนตรี จำนวน 4 รางวัล
   ** จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

   2. คุณธัญญารัตน์ ทะลือ
   3. คุณธัญรัศม์ ปัญญาวิเศษพงศ์
   4. คุณพัชรี ตันพลีรัตน์
   5. คุณสาวิตรี สมหมาย
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญตอบคำถามรายวัน กับค่ายเพลง Spicy Disc
  ผู้โชคดีครั้งที่ 3 ได้รับ บัตรเติมเงิน มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล   กรุณาติดต่อรับของรางวัลภายในวันที่ 30 ม.ค.2557
1.หมายเลข 66830935XXX(Truemove H)
  ผู้โชคดีครั้งที่ 2 ได้รับ นาฬิกา Converse จำนวน 4 รางวัล   จัดส่งพัสดุไปรษณีย์   1. คุณชุติปภา ขุนทองเลิศ
   2. คุณสุนี ทองสุข
   3. คุณดวงเดือน ทองคำ
   4. คุณยุวดี ชาสุทธสี
  ผู้โชคดีครั้งที่ 1 ได้รับ นาฬิกา Converse จำนวน 4 รางวัล   จัดส่งพัสดุไปรษณีย์   1. คุณสุพจ ฉายศรีพงษ์กุล
   2. คุณสำนึก เปรมหิรัญ
   3. คุณวิจิตรา แน่งน้อย
   4. คุณพิชิต ประทุมดวง

รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ สมัครรับข่าวพาเฮงจากสำนักดัง (อ.โชค, อ.อิทธิพล, อ.เก่งกาจ) ได้รับ
สร้อยคอทองคำมูลค่า 5,000 บาท


 ผู้โชคดีประจำเดือน พฤศจิกายน


1. คุณวาลิน จึงสวัสดิ์

2. คุณสาริณี ศรีเจริญ (แทนคุณภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ) ผู้โชคดีประจำเดือน ตุลาคม


1. คุณวรวิทย์ เมืองอินทร์

2. คุณดวงพร ฉิมล่องดำ ผู้โชคดีประจำเดือน กันยายน


1. คุณคุณมนัส ห่อเพ็ชร

2. คุณสิริรัตน์ กลางบน ผู้โชคดีประจำเดือน สิงหาคม


2. คุณสมศักดิ์ อินทร์เอม

1. คุณนพรัตน์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้โชคดีประจำเดือน กรกฎาคม


1. คุณละออง เกตุโชติ

2. คุณปราโมทย์ ฮอลันดา

รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ ลุ้น Meet&Greet บอม ธนิน แถมลุ้นทองฟรี!มูลค่า 10,000 บาท
จำนวน 4 รางวัล


 ผู้โชคดีประจำเดือน พฤศจิกายน


คุณวิภาจรี เผื่อนพันธุ์ (AIS)


คุณองค์อาจ สว่างอภัย (AIS)


คุณอรวรรณ เบญจศิลารักษ์ (AIS)


คุณเจียว วัดประโคน (แทนคุณธนาภรณ์ วัดประโคน) (AIS)
 ผู้โชคดีประจำเดือน ตุลาคม


คุณอดุล ดินจันทร์ (AIS)


คุณธนัญชญา ธีระวัฒน์ (AIS)


คุณเอก เบี้ยวสมบูรณ์ (AIS)


คุณนุจรี แตงศรี (AIS)
 ผู้โชคดีประจำเดือน กันยายน


คุณพจนีย์ ฤทธีระวงศ์ (AIS)


คุณสุทธิพงษ์ นุ้ยเพียร (AIS)
มอบอำนาจแทน คุณสมพร เวฬุวนารักษ์คุณสุบรรณชา ปุ๊กกระโทก (AIS)


คุณจรัญ โห้เพ็ชร (AIS)รายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ แฟนพันธุ์แท้ช่อง3 ลุ้น Meet&Greet บอม ธนิน จำนวน 13 รางวัล

 • 1. คุณภาวิณี ศรีพนมวัน
 • 2. คุณนัฐธิญา คงอักษร

 • 3. คุณพินิต แจ้งสว่าง
 • 4. คุณมิติลาภ ศรีสุข

 • 5. คุณสุทธิศักดิ์ สายสามพราน
 • 6. คุณดอกไม้ นาแก้ว

 • 7. คุณพิมพ์ใจ สิทธิพันธ์
 • 8. คุณธีร์นภัส ชัยธรรมพจน์

 • 9. คุณดาวรุ่ง วีระพันธุ์
 • 10. คุณวีนัส สว่างเนตร

 • 11. คุณกมลทิพย์ สกุลเนตร
 • 12. คุณทวิพร แก้วเนรมิตร

 • 13. คุณสิรกานต์ ศรีราษฏร์

ภาพบรรยากาศ แคมเปญแฟนพันธุ์แท้ช่อง3 ลูกค้าผู้โชคดีได้ร่วม Meet&Greet กับ บอม ธนิน

 

รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ ลูกค้า AIS ลุ้นรวยทองกับ อ.โชค มหาลาภ *480*1# ได้รับ
สร้อยคอทองคำมูลค่า 5,000 บาท


 ผู้โชคดีประจำเดือน พฤศจิกายน


1. คุณวศิน ศรีเทพ

2. คุณกิตติมา ซ้อนขำ ผู้โชคดีประจำเดือน ตุลาคม


1. คุณคุณดารณี อิสระบุตร

2. คุณจำเนียร เขตคีรี (ส่งตัวแทนมารับ)

รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ ตอบคำถามละครช่อง 3 ได้รับ iPhone 5C

  ผู้โชคดีครั้งที่ 3 จำนวน 1 รางวัล

   คุณธีรเมธ อินทรพยุง
  ผู้โชคดีครั้งที่ 2 จำนวน 1 รางวัล

   คุณสุรินทร์ บุตรเทพ
  ผู้โชคดีครั้งที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

   คุณมงคล แจ่มสว่าง

รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ ตอบคำถามรายวันกับ Matchbox Twenty ได้รับบัตรคอนเสิร์ต
Matchbox Twenty Live in Bangkok จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)

   คุณวิเชียร ศรีพนมวัน

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ โหลดเพลงรอสาย ทรูโทน เพลงเต็มของวงกางเกงสูงสุด
ทุกเดือน ลุ้นรับยีนส์Levi’s  จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
    ผู้โชคดีประจำเดือน สิงหาคม จำนวน 3 รางวัล
   1. คุณเจน มิ่งเหล็ก
   2. คุณภักดี สุวรรณรัตน์
   3. คุณเพ็ญจันทร์ ประภากิตติกุล
    ผู้โชคดีประจำเดือน กันยายน จำนวน 2 รางวัล
   4. คุณจตุพล ฉันทานุมัติ
   5. คุณสรินทร ซอสุขใพบูลย์

รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ ตอบคำถามลุ้นบัตรคอนเสริต K-POP ได้รับ ค่าบัตรคอนเสิร์ต K-POP


   คุณวิเชียร ศรีพนมวัน

รายชื่อผู้โชคดี ลูกค้า Dtac จากแคมเปญตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ ตุ๊กตา Furby

 ผู้โชคดี ครั้งที่ 4 ได้รับตุ๊กตา Furby จำนวน 2 รางวัล


1. ด.ญ.ฐิติภัค คำพิทูลย์

   2. คุณอำพล ศรีวิชัยจัดส่งพัสดุไปรษณีย์

 ผู้โชคดี ครั้งที่ 3 ได้รับตุ๊กตา Furby จำนวน 2 รางวัล


1. คุณปวริสา เพ็งชะอุ่ม


2. คุณกรชนก ดีไพร

 ผู้โชคดี ครั้งที่ 2 ได้รับตุ๊กตา Furby จำนวน 3 รางวัล


1. คุณวรัญญา มาลัยกุล

   2. คุณซากีย๊ะ มะเย็งจัดส่งพัสดุไปรษณีย์


   3. คุณชูศักดิ์ลูกค้าสละสิทธิ์

 ผู้โชคดี ครั้งที่ 1 ได้รับตุ๊กตา Furby จำนวน 3 รางวัล


1. คุณNAN NOM


2. คุณทองหลาง โพธิ์คำ

   3. คุณไพรัตน์ เหมืองทองจัดส่งพัสดุไปรษณีย์

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ Quiz ต้นรักริมรั้ว รับภาพถ่ายพร้อมลายเซ็นหมาก-คิมเบอร์ลี่
จำนวน 15 รางวัล


 1. คุณอามีเนาะ หะเว2. คุณสินธุนันทน์ ปรีชา

 3. คุณพุธพนา สุธิสุนทร4. คุณบุญเทียน ขันต๊ะ

 5. คุณกรรทิมา ปราโมทย์6. คุณวรพรต วชิรารัตนสกุล

 7. คุณณัฐพงศ์ ชัยศรี8. คุณปริญญา ชินภูเขียว

 9. คุณสมฤดี เพรียวพรม10. คุณณัชชา สาลีโภชน์

 11. คุณฝันทอง คำดี12. คุณจุฬาวรรณ เผือกรักษ์

13. คุณจินดา ใจเย็น               14. คุณวนิดา เสาตรง

15. คุณสุภาพร ผเด็จพล

รายชื่อผู้โชคดี จากแคมเปญตอบคำถามแฟนละครช่อง 3 ได้รับ Samsung Galaxy S4


   คุณวันเพ็ญ อุดด้วง

รายชื่อผู้โชคดี จากแคมเปญตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ช่อง 3 ได้รับ สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท

 ผู้โชคดีประจำเดือน สิงหาคม จำนวน 3 รางวัล


คุณพิทักษ์ เจตานนท์ (AIS)


คุณสุรพล รัตนนิล (AIS)


คุณสุนันท์ สังข์ทอง (AIS)
 ผู้โชคดีประจำเดือน กรกฎาคม จำนวน 3 รางวัล


คุณฐาปนันท์ โอวศิริกุล (AIS)


คุณกิตติธัช ม่วงอ่อน (AIS)


คุณรุจิรา บัวกองเท้า (AIS)

 ผู้โชคดีประจำเดือน มิถุนายน จำนวน 3 รางวัล


คุณบุรินทร์ธร ยะเหล็ก (AIS)


คุณณัฐวุฒิ ไชยรด (AIS)


คุณปาลทิพย์ ทองประเสริฐ (AIS)

 ผู้โชคดีประจำเดือน พฤษภาคม จำนวน 3 รางวัล


คุณอธิชาติ เหล่าเผ่าพันธ์ (AIS)


คุณสิทธิพงษ์ เปล่งใส (AIS)


คุณชฎารัตน์ สัญญาประชาสกุล (AIS)

 ผู้โชคดีประจำเดือน เมษายน จำนวน 3 รางวัล


คุณเด่นนภา แก้วฤาชา (AIS)


คุณพรพรรณ นาคยิ้ม (AIS)


คุณปริยาภัทร ใจกล้า (AIS)

 ผู้โชคดีประจำเดือน มีนาคม จำนวน 3 รางวัล


คุณอนุสรา เรืองแก้ว (AIS)


คุณศักดิ์เฉลิมวุฒิ สมอหอม (AIS)


คุณไพรวรรณ์ น้อยราษฎร์ (AIS)

ผู้โชคดี จากแคมเปญบริการเลขเด็ดและดูดวงจากเบอร์มือถือโดย อ.เก่งกาจ จงใจพระ, พยากรณ์ 12 นักษัตร กับ ธิดาเทพ พรบุปผา แก้วสาคร ได้รับ วัตถุมงคล พระพรหมกวนอิมพันมือ
จำนวน 30 รางวัล


1. 66813273xxx2. 66817279xxx3. 66818220xxx
4. 66818846xxx5. 66819048xxx6. 66823138xxx
7. 66869020xxx8. 66867986xxx9. 66815871xxx
10. 66896049xxx11. 66866894xxx12. 66909710xxx
13. 66830583xxx14. 66830949xxx15. 66917466xxx
16. 66895785xxx17. 66923306xxx18. 66833158xxx
19. 66868202xxx20. 66877172xxx21. 66915396xxx
22. 66889537xxx23. 66838453xxx24. 66802679xxx
25. 66861522xxx26. 66907747xxx27. 66875266xxx
28. 66922086xxx29. 66813502xxx30. 66887522xxx

ผู้โชคดี Campaign ลุ้นรับบัตรเติมเงินทุกสัปดาห์ กับบริการ “ เบอร์มือถือพลิกชีวิต ”
ของหมอฟันสอนดูดวง ได้รับ บัตรเติมเงินมูลค่า 100 บาท
 ประจำสัปดาห์ที่ 23 – 29 ก.ย. 2556
1. 66808296xxx (AIS)
2. 66810653xxx (AIS)
3. 66837615xxx (DTAC)
4. 66843059xxx (DTAC)
5. 66832121xxx (Truemove H)
6. 66830935xxx (Truemove H)
 ประจำสัปดาห์ที่ 16 – 22 ก.ย. 2556
1. 66819081xxx (AIS)
2. 66819229xxx (AIS)
3. 66827079xxx (DTAC)
4. 66867878xxx (DTAC)
5. 66830222xxx (Truemove H)
6. 66830443xxx (Truemove H)
 ประจำสัปดาห์ที่ 9 – 15 ก.ย. 2556
1. 66813776xxx (AIS)
2. 66819656xxx (AIS)
3. 66814486xxx (DTAC)
4. 66815716xxx (DTAC)
5. 66830114xxx (Truemove H)
6. 66830826xxx (Truemove H)
 ประจำสัปดาห์ที่ 2 – 8 ก.ย 2556
1. 66800071xxx (AIS)
2. 66819216xxx (AIS)
3. 66804774xxx (DTAC)
4. 66805433xxx (DTAC)
5. 66830036xxx (Truemove H)
6. 66803270xxx (Truemove H)
 ประจำสัปดาห์ที่ 26 ส.ค - 1 ก.ย 2556
1. 66807014xxx (AIS)
2. 66810017xxx (AIS)
3. 66804469xxx (DTAC)
4. 66814575xxx (DTAC)
5. 66849880xxx (Truemove)
6. 66834785xxx (Truemove)
 ประจำสัปดาห์ที่ 19 – 25 ส.ค 2556
1. 66835551xxx (AIS)
2. 66852985xxx (AIS)
3. 66814575xxx (DTAC)
4. 66816292xxx (DTAC)
5. 66863844xxx (Truemove H)
6. 66863699xxx (Truemove H)

รายชื่อผู้โชคดี จากแคมเปญตอบคำถาม Justin Bieber ได้รับ บัตรคอนเสิร์ต JUSTIN BIEBER BELIEVE TOUR IN BANGKOK


   คุณวิเชียร ศรีพนมวัน

เบอร์ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกิจกรรม อ.โชค มหาลาภเเจกบัตรเติมเงิน 100 บาท ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 9 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 26 ส.ค - 1 ก.ย 56
1. 66813404xxx (DTAC)
2. 66873423xxx (DTAC)
3. 66839906xxx (Truemove)
4. 66869380xxx (Truemove)
5. 66908258xxx (AIS)
 สัปดาห์ที่ 8 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 19 - 25 ส.ค 56
1. 66866768xxx (Truemove)
2. 66810765xxx (Truemove H)
3. 66800397xxx (AIS)
4. 66800483xxx (AIS)
5. 66804223xxx (DTAC)
 สัปดาห์ที่ 7 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 12 - 18 ส.ค 56
1. 66802861xxx (Truemove)
2. 66848742xxx (Truemove H)
3. 66800074xxx (AIS)
4. 66908422xxx (AIS)
5. 66804079xxx (DTAC)
 สัปดาห์ที่ 6 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 5 - 11 ส.ค 56
1. 66803871xxx (Truemove)
2. 66813574xxx (Truemove H)
3. 66800517xxx (AIS)
4. 66806552xxx (AIS)
5. 66804224xxx (DTAC)
 สัปดาห์ที่ 5 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 22 - 28 ก.ค. 56
1. 66804019xxx (DTAC)
2. 66800074xxx (AIS)
3. 66800285xxx (AIS)
4. 66855121xxx (Truemove H)
5. 66802546xxx (Truemove)

 สัปดาห์ที่ 4 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 29 ก.ค. 6 - 4 ส.ค 56
1. 66804025xxx (DTAC)
2. 66800661xxx (AIS)
3. 66800796xxx (AIS)
4. 66909159xxx (Truemove H)
5. 66849908xxx (Truemove)
 สัปดาห์ที่ 3 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 15-21 ก.ค. 56
1. 66800370xxx (AIS)
2. 66800385xxx (AIS)
3. 66804032xxx (DTAC)
4. 66863518xxx (Truemove H)
5. 66866612xxx (Truemove)
 สัปดาห์ที่ 2 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 8 - 14 ก.ค. 56
1. 66800065xxx (AIS)
2. 66800103xxx (AIS)
3. 66804035xxx (DTAC)
4. 66813514xxx (Truemove H)
5. 66802234xxx (Truemove)
 สัปดาห์ที่ 1 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 2 - 7 ก.ค. 56
1. 66859821xxx (Truemove)
2. 66841697xxx (Truemove)
3. 66804019xxx (Dtac)
4. 66800039xxx (AIS)
5. 66800048xxx (AIS)

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ ดูดวงจากเลขมือถือ

   ได้รับ iPhone 5 พร้อม sim รายเดือน
   1. คุณกรกฎ พรหมสุวรรณ


   ได้รับ Nokia 310 พร้อม sim รายเดือน
   1. hla myint @ khao su li yar จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

   2. คุณจรรยา ไพรอนันต์ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์

รายชื่อผู้โชคดี จากแคมเปญตอบคำถามแฟนละครช่อง 3 ได้รับ Smart TV 42 นิ้ว

   คุณกฤษดา เปี่ยมจิตต์

ผู้โชคดี Meet & Greet กับ 3 สิงห์หนุ่มแห่งวังจุฑาเทพ จากการสมัครตอบคำถาม แฟนพันธุ์แท้ช่อง 3
ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก


   1. 66818999XXX

   2. 66837881XXX

   3. 66876848XXX


   ** รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับคะ
รายชื่อผู้โชคดี จากแคมเปญลุ้นลัดฟ้าสู่แดนกิมจิกับเจจุงวอน ได้รับรางวัลแพ็คเก็จทัวร์
กรุงเทพฯ-เกาหลี 2 ที่นั่ง (รวม 4 รางวัล)คุณภัทราภรณ์ เตชะสุข (DTAC)


คุณนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ (TRUEMOVE H)คุณอาภาพรรณ มงคลอินทร์ (AIS) ส่งตัวแทนมารับรางวัล


คุณธวัชชัย ส่องสว่าง (AIS)


รายชื่อลูกค้าผู้โชคดี แคมเปญสมัครตอบคำถาม ละครช่อง 3 ได้รับ iPad mini จำนวน 1 รางวัล
   คุณขนิษฐา สารคำ ส่งตัวแทนมารับรางวัลรายชื่อผู้โชคดี Campaign โหลดเสียงรอสาย SpicyDisc ลุ้นบัตร Melody of Life # 7 (เฉพาะลูกค้า AIS) ได้รับบัตร รับบัตร VIP Seat พร้อมMeet & Greet กับศิลปิน Spicy Disc ในงาน Melody of Life # 7

 ดาวน์โหลดผ่าน Music Store จำนวน 8 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
1. 66857471xxx2. 66818360xxx

3. 66818558xxx4. 66800081xxx

5. 66817545xxx6. 66818309xxx

7. 66818159xxx8. 66860864xxx

 ดาวน์โหลด Calling Melody จำนวน 8 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
1. 66800108xxx 2. 66800740xxx
3. 66800829xxx 4. 66800983xxx
5. 66800141xxx 6. 66800187xxx
7. 66800432xxx 8. 66800671xxx

  หมายเหตุ ** ลูกค้ามาลงทะเบียนในงานที่บูธ AIS Music Store : Central World ชั้น 2 ฝั่ง Eden

รายชื่อผู้โชคดี Campaign สมัครโหลดเพลงจาก Spicy Disc ลุ้นรับ Thumb Drive บรรจุ เพลงละอองฟอง Limited Edition เพลงอคูสติคเวอร์ชั่น

 ผู้โชคดีสมัครผ่าน *491544 ได้รับ Thumb Drive บรรจุ เพลงละอองฟอง Limited Edition เพลงอคูสติคเวอร์ชั่น จำนวน 10 รางวัล
1. คุณวัชรี พันธ์วงศ์2. คุณณิชานันท์ ชาญเชิงรบ

3. คุณคงยศ รุ่งรักษา4. คุณปัทมา ยศโคตร

5. คุณเสาวลักษณ์ เทษบุญ6. คุณกมลรัตน์ โรจนพร

7. คุณภัทรา บัวประคอง8. คุณฉลวย จันทร์ภักดี

9. คุณประวันวิทย์ จันทร์เพ็ง10. คุณวารินทร์ วงศ์บุญมี

 ผู้โชคดีสมัครผ่าน AIS Music Store ได้รับ นาฬิกา BENETTON Set 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

1. คุณชาติชาย ช่วยให้สม

 ผู้โชคดีสมัครผ่าน AIS Music Store ได้รับ Thumb Drive บรรจุเพลง
ละอองฟอง Limited Edition เพลงอคูสติคเวอร์ชั่น จำนวน 10 รางวัล

1. คุณรัตนาภรณ์ ทองพูล 2. คุณนันทิสา สีโบพิมพา
3. คุณจินตนา อัศวทิพย์สกุล 4. คุณโอภาส เลียวกายะตุวัณ
5. คุณเชาวนา กล่อมใจ 6. คุณจิระวัฒน์ ผดุงกิจจานนท์
7. คุณผดุงพล ขาวสังข์ 8. คุณคณิตนาฏ ศรีแก้ว
9. คุณจุฑาภรณ์ ทิพโชติ 10. คุณเนาวศิริ สมองาม

 ผู้โชคดีสมัครผ่าน *480*44# ได้รับ Thumb Drive บรรจุเพลง
ละอองฟอง Limited Edition เพลงอคูสติคเวอร์ชั่น จำนวน 3 รางวัล

1. คุณรมย์ณี เกตุศีระ2. คุณสมหมาย มงคลดี
3. คุณสุปราณี หลวงศรีพรม

รายชื่อผู้โชคดี Campaign สมัครโหลดเพลงสหภาพดนตรี ได้รับ Flash Drive จากสหภาพดนตรี
จำนวน 20 รางวัล


1. 66804068xxx2. 66804083xxx
3. 66804281xxx4. 66804354xxx
5. 66804354xxx6. 66820092xxx
7. 66807039xxx8. 66808475xxx
9. 66813599xxx10. 66813712xxx
11. 66817384xxx12. 66817404xxx
13. 66825614xxx14. 66826516xxx
15. 66826516xxx16. 66804582xxx
17. 66808100xxx18. 66809716xxx
19. 66819455xxx20. 66820369xxx

รายชื่อผู้โชคดี Campaign แฟนพันธุ์แท้ Kitty ตอบคำถามจากทุกเรื่องของ Kitty ได้รับชุดเครื่องนอน Kitty จำนวน 4 รางวัล


คุณจรรย์สมร จันทวงศ์


คุณนิภาภรณ์ พึ่งศรี


คุณปัทมา นิยม


คุณอรกัญญา แซ่ลิ่มชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ ลุ้นบินลัดฟ้าเที่ยว ช้อป กินฟรีที่ฮ่องกงกับ โอ อนุชิต จำนวน 10 รางวัล

1. คุณสุพรรณี ภาษาภักดี 6685-007-4xxx 2. คุณนฤมล เฉื่อยฉ่ำ 6685-926-9xxx

3. คุณแดง พาระสนธิ 6685-345-5xxx4. คุณอัจฉราภรณ์ ภมร 6687-419-9xxx

5. คุณจิระวรรณ ธัญกานต์สกุล 6686-795-4xxx6. คุณสมพิศ ระวิโรจน์ 081-410-5xxx

7. คุณเจนจิต แซ่ฉั่ว 6686-906-0xxx 8. คุณศศิวิมล วีระไวทยะ 6681-399-99xx

9. คุณสมพิศ ระวิโรจน์ 6681-410-5xxx10. คุณกมลวรรณ จิตพินิจชัย 6685-171-3xxx

11. คุณโสภา บัวเสถียร 6686-777-7xxx (สละสิทธิ์)

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลกิจกรรม “ บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง ตามรอย กี่เพ้า กับ โอ อนุชิต ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัด จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ชมละครของช่อง 3 ที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือเครือข่าย DTAC
กิจกรรมนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2555 รางวัลที่ลูกค้าได้รับคือ แพ็กเก็จทัวร์ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง มูลค่า 23,900 บาท

 

รายชื่อผู้โชคดี Campaign โหลดเพลงJazz จาก Auto Hits (Hisman) ได้รับ cd-simone kopmajer จำนวน 5 รางวัล1. คุณบุญประคอง แววศรี   2. คุณเนตรภิรมย์ ขุนเณร   3. คุณกติการ์ ศิลปกนกเลิศ

4. คุณสร้อยนภา รัตนสุขฃ   5. คุณวัชราภรณ์ เทพพุทธา

รายชื่อผู้โชคดี Campaign สมัครตอบคำถามจากหนังเรื่อง ยักษ์

 ได้รับสร้อยคอทองคำพร้อมจี้รูปยักษ์ น้ำหนักรวม 1 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณพรพิมล ด้วงพิบูลย์

 ได้รับตั๋วชมภาพยนต์เรื่องยักษ์ จำนวน 10 รางวัล
1. คุณ รัตนา จินดา 2. คุณรอมดอน หมัดศรี3. คุณจันทนา กฤษ์อินทรีย์
4. คุณสินธุ์ นาโน 5. คุณพิชญา มหาวัจน์6. คุณฑิฆัมพร บุญมา
7. คุณสุภัสรา ทองตัน 8. ด.ญ.อลิชา ยุรชัย9. คุณสุพรรณษา อาดโถ
10. ด.ช.ณัชนนท์ คำภักดี


 ได้รับT-Shirt จากภาพยนต์เรื่องยักษ์ จำนวน 9 รางวัล
1. คุณทัศพร จันทนานุวัฒน์กุล2. คุณรุ่งฟ้า วงจันท์3. คุณศลิษา สุขวังยาง
4. คุณอรุณรัตน์ ม่วงประเสริฐ5. คุณอัญชลี ปิ่นสุข6. คุณชม ทิมจ้อย
7. คุณสำรวย โภสสุวรรณ8. คุณอัญชลี ปิ่นสุข9. คุณสุดารัตน์ สมเจริญ

 ได้รับหมอน จากภาพยนต์เรื่องยักษ์ จำนวน 5 รางวัล
1. คุณวันชัย โอทาตรวง     2. คุณศศิธร ขำครุธ     3. คุณอโณทัย ขุนทวง
4. ด.ช.ปนุพงศ์ สิงสมาน     5. คุณกรรณิการ์ เทพทอง

รายชื่อลูกค้าผู้โชคดี แคมเปญ สมัครตอบคำถาม ละครช่อง 3 ได้รับ iPhone5

คุณปัตพงษ์ โพธิ์นรินทร์
Tags :